Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Цели на проекта:

 • да се подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да се улесни преходът от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да се увеличат стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Съобщение от Водещия функционален експерт по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Проф. д.п.н. Дора Левтерова

Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2″

Регистрация на студент на адрес: https://praktiki.mon.bg/registration/students

В полето факултет се попълва: Филологически факултет

Ръководство за регистриране на студенти

НЕ правете саморегистрация, освен при невъзможност да се регистрирате, ако направите ръчна регистрация свържете се с техническия изпълнител чрез посочените телефон и имейл.

Договор за провеждане на практическо обучение м/у студента практикант и университета се сключва при наличие на договори между университета и обучаващата организация, ментора и академичния наставник и при утвърдена програма и график в информационната система.

Пълен комплект документи за започване на практика:

1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца (три екземляра) – генерира се от информационната система; 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТ (три екземляра) – генерира се от информационната система; 

Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Да има подписан Договор за партньорство с обучаваща организация (между висшето училище и  обучаващата организация – работодател).;
 • Да има подписан Договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между ментор и висше училище) – подписват се  три екземпляра.;
 • Да стеизбрали Академичен наставник – Регистрирани в системата академични наставници от Филологическия факултет със сключени договори са:

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

ас. д-р Райна Василева Танчева

ас. Златка Василева Червенкова

Магдалена Деянова Гогалчева

Полина Николаева Петкова

 • Въведена в информационната система от ментора програма за студентската практика по съответната позиция, съгласувана с академичния наставник
 • Въведен от студента график в информационната система (по дати и часове) за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. (Дневната продължителност на практическото обучение е не повече от 8 астрономически часа и не повече от 40 астрономически часа в рамките на седем последователни дни).

 УТОЧНЕНИЕ! В проект „Студентски практики – Фаза 2“ не се допуска планиране на дистанционни, онлайн или дейности, които се извършват от вкъщи. 

ВАЖНО: Преди да отпечатате договора, въведете Ваш персонален IBAN, на който ще Ви бъде преведена стипендията и проверете да не сте допуснали грешки при попълване в профила.