Председател: Елка Петрова
телефон: +359 884 383 553

elkapetrova@uni-plovdiv.bg

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ:

Димитрина Стойчева

Специалност: „Български език и история“, II курс

Димитър Стоянов

Специалност: „Български език и история“, III курс

Емилия Инчева

Специалност: „Българска филология“, IV курс

Ивета Иванова

Специалност: „Лингвистика с бизнес администрация“, I курс

Ирина Тимонова

Специалност: „Българска филология“, II курс

Мариела Калушева

Специалност: „Български език и руски език“, I курс

Натали Баръмова

Специалност: „Български език и история“, II курс

Никола Драгинов

Специалност: „Български език и испански език“, II курс

Петър Йорданов

Специалност: „Лингвистика с маркетинг“, I курс

Румяна Георгиева

Специалност: „Български език и гражданско образование“,
II курс

Савелия Гинчева

Специалност: „Английска филология“, II курс

Габриела Воденичарова

Специалност: „Български език и китайски език“, II курс

Шерифе Незат

Специалност: „Българска филология“, II курс

Яна Шумова

Специалност: „Български език и корейски език“, II курс

Анастасия Хижняк

Специалност: „Български език и корейски език“, I курс

Функции на Факултетния студентски съвет:

Факултетният студентски съвет към съответния факултет:
          1. Организира избора на свои представители в ръководните органи на съответния факултет;
          2. Прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
          3. Прави предложения за покана на външни преподаватели;
          4. Организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
          5. Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
          6. Изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност в съответния факултет ;
          7. Извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, свързани с интересите на студентите;
          8. Осъществява координацията за разпространяване на информация между СС и студентите в дадения факултет;
          9. Координира на факултетно ниво общоуниверситетски дейности на СС;
        10. Съдейства за разрешаване на студентски проблеми на факултетно ниво.
Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“