доц. д-р. ЯНА АТАНАСОВА РОУЛАНД – ръководител на катедрата

телефон: 032 261 239

имейл: yanarowland@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

доц. д-р. СНЕЖА ТОДОРОВА ЦОНЕВА-МАТЮСЪН 

телефон: 032 261 239

имейл: mathewson@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Английска литература от периода на Викторианството, Най-нова английска литература, Английска литература: от Викторианство към Постмодернизъм,Човешкият фактор: съвременна европейска онтология и английска поезия (1750 – 1920), Превод (българско-английски), Английската литература в класната стая, Критични студии по британска литература (съвременен английски постколониален роман), История на английската литература (обзорен курс), Литературна антропология, Език и литература, Детска англоезична литература, Практически английски език, Литературният канон: теория, критика, практика

Научни интереси: Английска литература на XIX-ти и XX-ти век (сестрите Бронте, Ч. Дикенс, Т. Харди, Дж. Барнс); Английска поезия на XIX-ти – началото на XX-ти в. (А. Тенисън, Е. Барет-Браунинг, Р. Браунинг, К. Розети, Т. Харди, У. Оуен, Т. С. Елиът, У. Б. Йейтс); Постколониална литература, Литературна антропология (Х.-Г. Гадамер, Е. Левинас, В. Изер, П. Рикьор)

Награди: 1995 – Златен медал от Международна Олимпиада по руски език и литература за ученици (Институт „А. Пушкин“, Москва), 1997–2000 – ежемесечна стипендия на фондация „Отворено общество“ (за разработване на дипломна работа), 2000 – годишна награда на клуб Round Table Plovdiv за академични постижения на студент, 2007 – годишна награда на СУБ за млад учен – хуманитаристика (за публикация на дисертационен труд),2008–2009 – награда на ESSE (type B) за научен проект за хабилитационен труд. Членство: СУБ, Българско дружество за британски изследвания (клон на ESSE), The Brontë Society UK, The Tennyson Society UK

Преподавани дисциплини: Linguistic History of English, Lexical Semantics, General English.

Научни интереси: Cognitive linguistics, translation, historical linguistics.

Членства: Bulgarian Society of British Studies, Arts and Humanities Research Council Award, UK, Sept 2003 – Sept 2005. Награди: Russel Trust Award, St. Andrews University, Scotland, 2003, Runner-up, Gray Prize, St. Andrews University, Scotland, 2003, Post-Graduate Award, School of Modern Languages, St. Andrews University, 2002, Fulbright scholarship, USA, January 1993 – January 1995.

доц. д-р. ВИТАНА КОСТАДИНОВА

телефон: 032 261 239

имейл: vitana@uni-plovdiv.bg

кабинет: 520, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Английска литература: Просвещение, Английска литература: Романтизъм, Английска литература: Просвещение и Романтизъм, Творчески и критически методи в преподаването на литература,Теория на превода.

Научни интереси: Английска литература (Романтизъм), Превод на култура.

Членство: БДА (ESSE), АКСЛИТ, СУБ-Пловдив, 2015 – член на журито за присъждане на годишната награда за превод “Кръстан Дянков”. Награди: 2019 – годишна награда на СПБ в областта на Теорията, историята и критиката на превода: награда за ярко постижение за изследването Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

гл. ас. д-р АТАНАС МАНЧОРОВ

телефон: 032 261 239

имейл: atanas.manchorov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 520, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Old English Literature; A History of Literature in the English Language, English Literature IV: Critical Studies in British Literature (Mod. 1), Legal Translation, Translating and Editing Fiction, Literature and Mythology, Literature and Society, Practical English.

Научни интереси: English and Western Literature, Literary Theory, Philosophy.

Членство: BSSE (Bulgarian Society for the Study of English), СУБ (клон Пловдив). Награди: June 18, 2009: An honorary diploma issued by The Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv for best presentation of a paper, «Концепциите на Михаил Бахтин и „междинните” жанрове в средновековната литература», at the International Conference of Young Scientists 2009.

гл. ас. д-р МИЛЕНА АНГЕЛОВА КАЦАРСКА научен секретар по международно сътрудничество и академична мобилност на факултета

телефон: +359 889 208398

имейл: mkatsarska@uni-plovdiv.bg

кабинет: 520, Нова сграда и 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Странознание на САЩ, Странознание на англоговорящите страни, Американско кино // Американска култура, Българо-английски превод – бакалаври, Превод на обществено-политическа литература, Език и медии – магистри; Англоезична риторика за академично писане – докторанти.

Научни интереси: Американистика, културознание, дисциплинарна история, предговарящ дискурс, литература в превод, превод и политика.

Публикации: Katsarska, Milena.Parapositions: Prefacing American Literature in Bulgarian Translation 1948-1998. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2021. 320 pp.ISBN 978-619-202-669-1. Gupta, Suman, Milena Katsarska et al. Social Analysis and the COVID-19 Crisis. A Collective Journal. Oxon & New York: Routledge, 2020. 210 pp. ISBN 978-0-367-63661-6. Gupta, Suman, Milena Katsarska, T. Spyros, M. Hajimichael. Usurping Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths, ZED: London 2017. 246 pp. ISBN 978-1-78699-099-0 hb; 978-1-78699-098-3 pb. Кацарска, Милена. От Азимов до Ърдрич // От Абаджиева до Юруков. Възходяща хронологична библиография на предговори/послеслови към американска литература в превод на български език 1858-2010. Plovdiv: Script, 2014. 182 pp. ISBN 978-619-90087-2-0

гл. ас. д-р РОСИЦА ПАНАЙОТОВА ДЕКОВА

телефон: 032 261 239

имейл: rosdek@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Увод в компютърната лингвистика, Езикови технологии, Лексикална семантика на английския език, Електронни езикови ресурси .

Научни интереси: Теоретична и приложна лингвистика – лексикална семантика, аргументна структура, формално описание на глаголните значения, синтактико-семантичен интерфейс; Компютърна лингвистика и NLP – лексикално-семантични мрежи, семантични релации, онтологично инженерство и семантичен уеб.

Членство: СМБ, секция „Математика и лингвистика“, член на Управителния съвет, Съюз на учените в България – Пловдив, Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“, Europeana Network Association. Избрани публикации: Dekova, Rositsa. (2020). The Ontology of Bulgarian Dialects – Architecture and Information Retrieval. In Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference, May 2020, Marseille, European Language Resources Association, pp. 4877—4882,  ISBN 979-10-95546-34-4. (online), Svetla Koeva, Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Tsvetana Dimitrova, Rositsa Dekova, and Ekaterina Tarpomanova. (2012). The Bulgarian National Corpus: Theory and Practice in Corpus Design. – Journal of Language Modelling, 2012, Vol. 0, No. 1, pp. 65-110. ISSN: 2299-8470 (pdf), Dekova, R. 2011. Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. An empirical study of lexically encoded information and its formal representation. LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG, ISBN 978-3-8383-0231-7 (Publication of the Doctoral Thesis available at: NTNU digital library)

гл. ас. д-р СЛАВКА ХРИСТЕВА ГРЪНЧАРОВА

телефон: 032 261 239

имейл: granchar@uni-plovdiv.bg

кабинет: 518, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Синтаксис на съвременния английски език,Морфология на съвременния английски език, Генеративен синтаксис, Синтактични средства на Функционалната изреченска перспектива, Стил и регистър, Английски език за бизнес цели.

Научни интереси: Съвременни лингвистични теории, съпоставителни лингвистични изследвания.

Дисертационен труд на тема: Functional Characteristics of the Semantic and Communicative-Information Structure of the Sentence in Cases of Complex Syntactic Condensation in Present-Day English.

гл. ас. д-р МАРИНА АСЕНОВНА САМАЛИЕВА

телефон: 032 261 239

имейл: m.a.samalieva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 516, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Методика на обучението по чужд език, Развиване на чуждоезикова компетентност, Теория и практика на преподаването на писане на чужд език.

Научни интереси: Методика на обучението на чужд език, лингвистика.

Членство: BETA IATEFL. Специализации: TEMPUS Scholarship, UK, University of Lancaster, January – February, 1996..Postgraduate, UK, Department of Modern Languages, University of Reading, July – August,1998. Публикации: Samalieva, M. (2016). Implementation of Portfolio and Self-assessment in EFL Writing Courses.   E–Newsletter (BETA-IATEFL), Vol. 24,  15-25. (2014). Implementing Writing Workshop with EFL University Students. Science & Technologies, Vol. IV (8), 1-8. (2008). Assessment of the Metacognitive Progress of Students Writing in a Foreign Language. Publishing House “Union of Scientists”, Stara Zagora, 701-707. (2001). Strategies in Foreign Language Pronunciation: A Qualitative Investigation.  Foreign Languages Teaching Journal, 6: 25-36. Самалиева, М. (1999). Процесуалният подход като основа на обучението в съчиняване писмен монологичен текст. Дисертационен труд, стр. 185.

гл. ас. д-р БИСТРА ДИМИТРОВА ПОПОВСКА

телефон: 032 261 733

имейл: bistrapopovska@uni-plovdiv.bg

кабинет: 518, Нова сграда и 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Фонетика на САЕ, Практическа фонетика на английския език.

Научни интереси: Фонетика на английския и българския език.

ас. д-р БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА БОНЕВА-КАМЕНОВА

телефон: 032 261 239

имейл: bozhidara_boneva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 519, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Американска литература, Странознание на Великобритания, Странознание на САЩ, Практически английски език (лексика).

Научни интереси: Афроамериканска литература, (пост)феминистки изследвания, постмодернизъм, раса и етническа принадлежност, женско писане.

Публикации: Бонева-Каменова, Божидара. Парадигми на идентичността в романите на Тони Морисън и Алис Уокър. Лицата на дискриминацията. 2020. Пловдивски университет, докторска дисертация.

преп. ЦЕЦИЛИЯ МАРКОВА ПЪРВАНОВА-ДЖЕНКИНС

телефон: 032 261 239

имейл: ceciliajenking@uni-plovdiv.bg

кабинет: 520, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Писмени упражнения.

Научни интереси:

преп. ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ЧЕРВЕНКОВА

телефон: 0888438646

имейл: zlatka.chervenkova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 520, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Превод, Английски език в официалните документи на ЕС, Симултанен превод, Лексика, Интерактивни практики, Обществено-политически превод, Превод на евродокументи, Език и култура, Професия преводач, Юридически превод, Медицински превод, Език и метафора.

Научни интереси: Когнитивна метафора, устен превод.

Член на Асоциацията на преводачите в България и на международната асоциация RAAM: Association for Researching and Applying of Metaphor.

преп. РУМЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА – МАРИНОВА

телефон: 032 261 239

имейл: rumy_ilieva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Методика на обучението по английски език, Нормативна уредба на обучението по английски език (факултативна дисциплина), Учене чрез сътрудничество (избираема дисциплина), Хоспитиране, Tекуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Научни интереси: Традиционни и иновативни подходи и методи в обучението по английски език, позитивно образование, позитивна образователна среда, позитивно оценяване, продължаващо обучение и допълнителни квалификации за педагогическите специалисти.

гл. ас. д-р МАРИЯ ИВАНОВА АНАСТАСОВА

телефон: 032 261 239

имейл: mariaanastasova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Морфология на САЕ, Практически английски език.

Научни интереси: Историческа лингвистика, езикова типология, философия на езика, морфология.

преп. ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА КОЙНАКОВА 

телефон: 032 261 714

имейл: veskoj@uni-plovdiv.bg

кабинет: 519, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Морфология на съвременния английски език – задължителна, Епистемична модалност в английския и българския – избираема, Език и стил, Редактиране (английски език), Бизнес английски, Морфология на съвременния английски език, Език и комуникация, Практическа лингвистика, Практически английски – Лексика, Граматика, Превод, Писмени упражнения.

Ръководител на програми в ОКС „магистър“: Language and Linguistics  (учебен план), Английска филология – лингвистика и превод (учебен план), Английска филология – превод и бизнес комуникация (учебен план), КХ

Научни интереси: Съпоставителни лингвистични изследвания върху епистемна модалност в английски и български език.

Публикации: Modal Sentence Adverbs of Certainty in English and Bulgarian. ПУ „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, Филология, том 57 кн.1, сб. A,  2019  (стр 385-396). Университетско издателство “ Паисий Хилендарски”, ISSN 0861-0029, The Epistemic Use of the English Modal Verb Must in Mailer’s Tough Guys Don’t Dance.  Cases of Linguistic Symmetry and Linguistic Variation in Kosturkov’s Translation Мъжагите не танцуват. Костурков’s World Demeuble. Юбилеен сборник в чест на доцент-д-р Йордан Костурков, стр 189-199. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, ISBN 978-619-202-451-2, Teaching Epistemic Should – A Cognitive-Pragmatic Perspective, „Езикът отблизо” – сборник в чест на 75 годишнината на доц. д-р Христо Стаменов под редакцията на проф. д-р Мира Ковачева, стр. 240-249, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2018, ISBN 987-954-07-4517-6.

преп. ВАДИМ АТАНАСОВ БАНЕВ

телефон: 032 261 239

имейл: vadimbanev@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Превод (Английски-Български), Упражнения по Творческо-критически методи в преподаването на литература (ТКМПЛ), Теория на Превода, Англоезична научна фантастика (избираем обзорен курс), Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (ИКТиРДС), Курс по Английски език за докторанти (към Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти).

Научни интереси: Американска литература, англоезична научна фантастика на XX-ти и XI-ви век (А. Азимов, А. Кларк, Ф. Хърбърт, К. Саймък и др.), адаптация на литературни произведения (визуална и аудио-базирана).

преп. д-р ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА

телефон: 032 261 239

имейл: ppetkova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Introduction into Sociolinguistics, Theory of Translation, Language and Society, English Practice (Writing, Translation, Lexis and Grammar) to BA and MA level students.

Научни интереси: cognitive linguistics, discourse analysis, translation and interpreting.

Memberships: Member and part of the Committee of the Bulgarian Society for the Study of English, Member of the International Cognitive Linguistics Association (ICLA), Member of the Union of Scientists in Bulgaria (USB). Awards: 2019 – Fulbright Grant for Visiting Scholar at Georgetown University, USA (carried out in 2021-2022). Selected Translations:“Words Unspoken, Beasts Unnamed.” in Whisper of Bridges: Recueil de textes d’auteurs bulgares en français, anglais et allemand. Belgium, 2020. ISBN 978-619-7522-33-4. “Nine.” in Whisper of Bridges: Recueil de textes d’auteurs bulgares en français, anglais et allemand. Belgium, 2020. ISBN 978-619-7522-33-4.

преп. МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА ГОГАЛЧЕВА

телефон: 032 261 239

имейл: magdalenagogalcheva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически английски, Лингвистика на текста, Лексикална семантика.

Научни интереси: Когнитивна лингвистика, семантика, съпоставително езикознание.

преп. ЗДРАВКО СТОЙКОВ ГЕНОВ

телефон: 032 261 239

имейл: z.genov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Английско-български и българо-английски превод, Лексика и граматика, Практикум по превод, Избираема дисциплина “Език и комикси”.

Научни интереси: Превод, етимология, превод на художествена терминология, специфика на комиксовия превод.

Преводач на над 30 заглавия от световни издателства като DC Comics, Marvel Comics, Image Comics и Boom Studios, сред които “Батман: Убийствена шега”, “Мразя Фантазия” и поредиците “Някога и в бъдеще” и “Blade Runner 2019”. Награди: Първа награда в категория “Млад теоретик на комикса” от “Balkanska smotra mladih strip autora”, Лесковац, 2021 г. Номинации: “Най-добър преводач” за “Eurocon” 2021 г., наградата “Бисерче вълшебно” 2021 г. в категория “Майстори” за превода на “Невероятния Спайдър-мен: Назад към началото”. (voting pending). Участие в научен симпозиум “Gender & The Graphic Novel”, Барселона, 2019 г. Гост-лектор на “Aniventure Comic-Con”.

ас. д-р ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ

телефон: 032 261 239

имейл: dankamenov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 519, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Странознание на Великобритания, Странознание на САЩ, Английска литература на Просвещението, Практически английски език (Превод, Писменни упражнения), ИД (Американска литература: аналитично четене).

Научни интереси: Американска литература, културология, екзистенциална философия, модернизъм, постмодернизъм, творческо писане.

Публикации: Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф. 2021. Пловдивски университет, докторска дисертация. Редакция и превод на художествени текстове: Day of the Invict (2017), Mistakes (2018), A Queen’s Life (2018), Broken Chance (2019).

хон. преп. НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

телефон: 032 261 239

имейл: nicolettag@uni-plovdiv.bg

кабинет: 353, Ректорат

Преподавани дисциплини: Упражнения по синтаксис.

Научни интереси: Syntactic functions of participle constructions in English in comparison with Bulgarian.