проф. д.ф.н. ЛЮБКА ЛИПЧЕВА-ПРАНДЖЕВА – ръководител на катедрата
телефон: 032/261 293
имейл: l.lipcheva@uni-plovdiv.bg, dir.sciencenter@gmail.com
кабинет: 218, Ректорат

Преподавани дисциплини: История на българската литература след Първата световна война, избираеми курсове: Историческият роман – жанр и памет, „Литературна критика и литературен канон, Текст и контекст и др.

Научни интереси: в областта на история на българската литература и култура, история на идеите, теория на превода, литературна социология и др.

Специализира в Мюнхен, Виена и Берлин, а през периодите 2003 – 2006 г. и 2011 – 2016 г. преподава българска литература и култура във Виенския университет. Заместник-председател на Съвета за чуждестранна българистика към БАН и ръководител на Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти. Автор на монографиите: „Бързият сън на митовете”, „Левски: Букви от името”, „Битие в превода. Българска литература на немски език”, „Класици, изгнаници, емигранти. Литературни идентичности и превод“. Носител на Специалната награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения.

проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ

телефон: 032/261 221

имейл: zaprian@uni-plovdiv.bg

кабинет: 258, Ректорат

Преподавани дисциплини: Увод в литературната теория, Естетика, Интерпретативни подходи към литературната творба, История на естетическите идеи (Античност-Просвещение).

Научни интереси: в областта на наратологията, теория на интерпретацията, методологически проблеми на литературознанието.

Награди и основни научни трудове: Почетен ректор на ПУ „Паисий Хирендарски“, Почетно звание „Следовник на народните будители“ 2016, Награда за най-добра литературоведска публикация, на сп. „Език и литература“ 2001. Книги: Повествователят – подстъпи към интерпретацията му 1994, Идентичност и интерпретация 1999, Херменевтичният подход – основания и изпитания 2005, Второ допълнено и преработено издание 2012, Литературният сказ и проявите му в българската проза 1998, второ издание 2018

проф. д.ф.н. ИННА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

телефон: 032/261 218

имейл: peleva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 218, Ректорат

Преподавани дисциплини: Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война, Българският свят в концепти и идеи, Памет и забрава в културата.

Научни интереси: в областта на българската културна и литературна история, нацонализъм и литература, популярна култура, жените автори в културата, медии и литература.

Книги: Четени текстове. Студии върху съществуващи и липсващи страници в българската литература (1994), Идеологът на нацията. Думи за Вазов (1994), Ботев. Тялото на национализма (1998, второ преработено издание 2015), Възраждания. Българистични студии (1999), Места от Конспекта (2000), Алеко Константинов. Биография на четенето (2002), Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга (2004), Деца на по-малки богове (2012), Георги Марков. Снимки с познати (2017), Награда Пловдив, Национална награда за хуманитаристика Христо Г. Данов, През това време (2020).   

доц. д-р МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОВЧЕВА

телефон: 032/261 265

имейл: m_yovcheva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 254, Ректорат

Преподавани дисциплини: Старобългарска литература.

Научни интереси: в областта на средновековна литература, химнография, агиология, издания на средновековни ръкописи, старобългарски език.

Член на Библейската комисия към Международния комитет на славистите и на Аccademia Amrosiana (Milano): Class of Slavоnic Studies. Книги: Книга на пророк Иезекиил с тълкования. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (2003), Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век (2004), Старобългарският служебен миней (2014), Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. Hrsg. von H. Miklas, L. Taseva, M. Jovčeva (Schriften der Balkan Kommission 47, Fontes 3). Wien–Sofia (2006).

доц. д-р ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВзаместник-декан 

телефон: 032/261 265

имейл: d_krastev@uni-plovdiv.bg

кабинет: 254, Ректорат

Преподавани дисциплини: Увод в литературната теория, Литературознание, Интерпретативни подходи към литературната творба, Анализ на литературна творба. Литературен канон и учебни програми, ИД Филологическо образование и хуманитарно познание, ИД Канон и литература.

Научни интереси: в областта на теорията на литературата, поетика, естетика, реторика, интертекстуалност, интермедиалност, теория на хуманитарното знание, наратология.

доц. д-р ЕЛЕНА СЛАВОВА ГЕТОВА – заместник-декан 

телефон: 032/261 475

имейл: egetova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 240, Ректорат

Преподавани дисциплини: Възрожденска литература в ПУ и във филиала в гр. Смолян.

Научни интереси: в областта на възрождеската журналистика, рефлекси на политически събития във възрожденската преса.

Лектор по български език и литература и по славянски култури в Страсбургския университет (2012-2015). Отговорен редактор на Научните трудове на Филологическия факултет (2010-2012). В редколегията на сп. „Славянски диалози“ и на двуезичното издание „Небет тепе“. Член на Съюза на учените в България и на Академичния кръг по сравнително литературознание. Автор на 4 монографии, 2 сборника със статии и на над 100 публикации в научни издания в България и чужбина. Докторска дисертация „Българо-френските периодични издания от втората половина на XIX век. (Възрожденски аспекти на журналистическия превод)“ (2006), хабилитация „Почеркът на пътя. XIX век, пътуването, писането“ (2008).

доц. д-р  ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

телефон: 032/261 347

имейл: faniboykova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 8, Учебен център, Южен двор, Ректорат

Преподавани дисциплини: Методика на обучението по български език, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Комуникация и текст (езиково-методически аспекти), Комуникативни  стратегии в обучението по български език и литература, Лингводидактически особености на билингвалното обучение, Междупредметни връзки и ключови компетентности в обучението по български език  и литература, Развиване на ключови компетентности в обучението по български език и литература.

Научни интереси: в областта на комуникативно ориентираното обучение по български език, подходи в обучението (компетентностен, културологичен, комуникативен), ключови компетентности,  текстът в ОБЕ, информационно-комуникационните технологии в обучението, STEAM, квалификация на педагогически специалисти.

Член на редколегията на на сп. «Български език и литература», главен редактор на Е-списание „Образование и развитие“.

гл. ас. д-р АНА ИВАНОВА МАРИНОВА

телефон: 032/261 265

имейл: ana_marinova@uni-plovdiv.bg, marinova_ana@abv.bg

кабинет: 254, Ректорат

Преподавани дисциплини: Увод в литературната теория, Анализ на повествователен текст, Увод в наративната поетика, Интерпретативни подходи към литературната творба.

Научни интереси: в областта на теорията и историята на литературата, бахтинологията, анималистиката.

доц. д-р ИВАН АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ

телефон: 032/261 347

имейл: ivancholakov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 8, Учебен център, Южен двор, Ректорат

Преподавани дисциплини: Методика на обучението по български език, Хоспетиране, Стажантска практика,Текуща педагогическа практика, Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас) -МП, Иновативни методи в обучението по български език и литература, ИД Съвременни аспекти на урока по БЕЛ – МП, ИД Обучението по БЕЛ в контекста на съвременните учебни програми и стандарти, ИД Избираема дисциплина Конструктивисткият подход в обучението по БЕЛ, ИД Текстоцентрично обучение по БЕЛ.

Научни интереси: в областта на методиката на обучението по български език – история, теория и съвременни тенденции, педагогика и дидактика, съвременният български език в образователната система

Книги: Зараждане и развитие на методиката на обучението по български език (от Освобождението до началото на ХХ век), (2016).

гл. ас. д-р ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

телефон: 032/261 265

имейл: georg_vanya@abv.bg, vanyag@uni-plovdiv.bg

кабинет: 254, Ректорат

Преподавани дисциплини: Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война, Художествена литература за деца, ИД Етнология на литературата, ИД Българският свят в концепти и идеи, ИД Аспекти на феминистката теория в съвременната хуманитаристика.

Научни интереси: в областта на историята на българската литература, феминистката теория в съвременната хуманитаристика, биографичната реконструкция.

Книги: Екатерина Каравелова – Лора Каравелова: културноисторическият сюжет „майки – дъщери” в български контекст.

гл. ас. д-р КРАСИМИРА ТАНЕВА ТАНЕВА

телефон: 032/261 426

имейл: krasimirataneva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 10, Учебен център, Южен двор, Ректорат

Преподавани дисциплини: Методика на литературното обучение, Развиване на ключовите компетентности в обучението по български език и литература, Съвременното литературно обучение-концепции и методически решения, Лингводидактически особености на билингвалното обучение, Конструктивистки подход в обучението по български език и литература, Ученическите устни и писмени жанрове.

Научни интереси: в областта на интерактивните техники и методи в обучението по литература, развиване на ключовите компетнтности в обучението по литература, холистичен подход в обучението по литература.