Проф. д.ф.н. КОНСТАНТИН КУЦАРОВ – ръководител на Катедрата и декан на Филологическия факултет

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: konstantpol@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 201, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Проф. д.ф.н. ВЕРА МАРОВСКА

Сл. тел.: +359 32 261 237

E-mail: vmarovska@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 371, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Морфология на съвременния български език; Стилистика на българския език; Референция и рефериране чрез езика

Научни интереси: граматика на съвременния български език и славянските езици; стилистичен потенциал на езика; конотации; специфика на граматикализацията в българския език; рефериране и езикови средства с референтна функция

Членства: Съюз на учените в България – Пловдив

Награди: Носител на наградата на Фондация „Пигмалион“ за цялостен принос в областта на филологиите (2000 г.)

Проф. д.ф.н. ДИАНА ИВАНОВА – гост-лектор

Сл. тел.: +359 32 261 215

E-mail: dpivanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 339, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на новобългарския книжовен език, Българска диалектология, История на книгата

Научни интереси: Исто­рическа лингвистика (Предвъзраждане и Възраждане), теория на книжовните езици, стандартологията, тек­сто­логия и лингвистика на биб­лейските книги, славянски културни и езикови контакти и др.

Публикации: Автор е на над 300 научни публикации, между които 20 книги и учебници.

Членства: Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите; Съюз на учените в България – Пловдив

Награди и грамоти: Грамоти: на Познански университет „А. Мицкевич” (2004 г.);  на СУБ – Пловдив 2008; на Фонд „Научни изследвания“ към МОН 2019; награда Филолог на годината – 2009 г. на Фондация „Пигмалион”

     

Проф. д.ф.н. ВАНЯ ЗИДАРОВА

Сл. тел.: +359 32 261 255

E-mail: zidarova_v@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 236, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Съвременен български език; Фонетика на съвременния български език; Лексикология на съвременния български език

Научни интереси: лексикална семантика, лексикография, прагматика, теория на комуникацията, морфология

Учебници и монографии:  Български език (Теоретичен курс с практикум). Учебник за студенти небългаристи. Изд. на ПУ, 1-во изд. 2002; Пловдив,  Изд. „Контекст“, 2-ро  преработено издание 2007. ISBN 978-954-91882-4-0; Българска лексикология. Помагало за упражнения за студенти. Пловдив, Изд. на ПУ, 2009 г. ISBN 978-954-423-506-2; Лексикология на съвременния български език. Учебник за студенти. Пловдив, Изд. „Контекст“ 2009 г. ISBN 978-954-8238-07-6; Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив, Изд. Коала Прес, 2018 г. ISBN 978-619-7134-72-8; Динамика и иновации в лексикалната система на българския език. Пловдив, Изд. „Коала прес“, 2019 г. ISBN 978-619-7536-02-7

Друго:  Владеене на чужди езици: полски език (отлично), руски език (много добре), английски език (добре).

Рецензент към Фонд Научни изследвания (МОН) и списание Slavia Meridionalis (Полска академия на науките)

Доц. д-р ПЕТЯ НЕСТОРОВА

Сл. тел.: +359 32 261 255

E-mil: petyanestorova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 236, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Синтаксис на съвременния български език; Съвременен български език; Аргументна структура; Малко изречение

Научни интереси: синтаксис на съвременния български език, аргументна структура и семантични роли на глаголите, методика на преподаването на българския език като чужд; морфология на съвременния български език

Членства: Съюз на учените в България – Пловдив; Асоциация на преподавателите по български език като чужд

Монографии: Българският ФреймНет. Семантико-синтактичен речник на българския език. Институт за български език. Българска академия на науките. София, 2008, 104 с. Съставител: Светла Коева. Автори: Светла Коева, Радка Влахова, Росица Декова, Петя Несторова, Атанас Атанасов. ISBN: 978-954-9378-54-2; Семантични и синтактични особености на предикати в българския език. Пловдив, 2008, 176 с. + CD, ISBN: 978-954-90704-9-1; Малкото изречение. Пловдив, 2015, 137 с. ISBN 978-619-7010-42-8.

Доц. д-р КРАСИМИРА ЧАКЪРОВА– заместник-декан

Сл. тел.: +359 32 261 215

E-mail: krasian@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 339, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Морфология на съвременния български език, Съпоставителна аспектология, Функционална граматика, Стилистика на съвременния български език, Език и стил на българските бизнес документи, Бизнес комуникации, Редактиране на преводен текст, ИД „Езикът на медиите“, ИД „Българска аспектология“, ФД „Увод в редактирането“

Ръководител на програма в ОКС „магистър“: Актуална българистика (езиковедски или литературоведски профил) (учебен план), КХ

Научни интереси: морфология и стилистика на съвременния български език; функционално-семантична граматика; аспектология; сравнителна граматика на славянските езици; методика на преподаването на български език като чужд

Номинации и награди: Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България; Номинация за Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ в конкурса, организиран от община Карлово (01.11.2018 г.).

Издадени книги:

Феноменът стилистична грешка. Как да откриваме и редактираме коварните сателити на нашата реч. Пловдив: Книгоиздателска къща „Марица“, 1999, 156 стр. (в съавторство с П. Костова); Помагало по българска морфология. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2000, 204 стр.; Аспектуалност и количество. В. Търново: Фабер, 2003, 308 стр. Императивът в съвременния български език. Пловдив: Пигмалион, 2009, 207 стр.;

Друго:

 • Директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“;

• Председател на секция „Филология” към Съюза на учените в България – Пловдив;

• Ръководител на Лингвистичния клуб „Проф. Б. Симеонов” в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Доц. д-р ТЕОФАНА ГАЙДАРОВА

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: tgaydarova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 341, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Съвременен български език, Фонетика на съвременния български книжовен език, Актуални проблеми на съвременната книжовна норма, Лингвистика на текста

Научни интереси: съвременен български език; тенденции при развитието на книжовната норма; текстова лингвистика

Монографии: „Новото в новия български правописен речник“. Пловдив. Издателство „Контекст“, 2015 г.

Гл. ас. д-р БИСТРА ДИКОВА

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: B.Dikova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 341, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Фонетика на съвременния български книжовен език, Лексикология на съвременния български книжовен език, Стилистика на съвременния български книжовен език

Научни интереси: лексикология, стилистика, сравнително езикознание.

Ас. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Сл. тел.: +359 32 261

E-mail: 7710104680@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 326, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Синтаксис на съвременния български език; Граматически формализми; Практическа граматика на българския език; Правопис и пунктуация на съвременния български език; Езикова култура

Научни интереси: генеративен синтаксис, традиционен български синтаксис, история на българския синтаксис

Ас. д-р МИЛЕНА ВИДРАЛСКА

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: m.vidralska@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 341, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Съвременен български език, Фонетика на съвременния български книжовен език, Езикова култура, Практическа граматика

Научни интереси: морфология на съвременния български език; актуални лингвистични проблеми, свързани с класовете от думи; тенденции при развитието на книжовната норма; функционално-семантична граматика

Издадени книги: Димитър Атанасов: литературна анкета, изд. „Хермес“, Пловдив, 2013.

Ас. д-р ХВАН ДЖОНГ ДЖЕЙМС КАНГ

E-mail: jameshjkang@uni-plovdiv.bg

Дисциплини, които преподавателят води: Практически корейски език, Корейска литература

Ас. МАРИАНА КУРШУМОВА

Сл. тел.: +359 32 261 215

E-mail: m_kurshumova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 339, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на новобългарския книжовен език, Съвременен български език, Практическа граматика на съвременния български език

Научни интереси: историческа лингвистика (с акцент върху облика и мястото на Пловдив в книжовноезиковото ни развитие през Възраждането); текстология и лингвистика на ръкописните преписи на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски в рамките на родословното дърво на т.нар. „Рилска преправка“ от 1825 г. (с акцент върху „Поп-Йоановата преправка“ от 1830 г.)

Членства: Съюз на учените в България – Пловдив

По-важни публикации: Поп-Йоановата преправка – корени и пътища. // Изследване в Поп-Йоанова преправка на „История славянобългарска“ (Змеево, 1830, поп Йоан Петков). Първо фототипно издание на оригиналния текст, преводи, изследвания. Пловдив: ИК „Жанет 45“, 2018, 5 – 39. ISBN 978-619-186-465-2; За авторството на Ив. Ев. Гешов в архивите на Регионалния исторически музей – Пловдив // Научни трудове на ПУ, ФФ, том 50, кн. 1, сб. В, 2012 г., 34 – 50. ISSN 0861-0029.

Ас. МАРИЯ ПАВЛОВА

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: maria_pvl@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 341, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Морфология на съвременния български език, Съвременен български език с практикум по правопис и пунктуация, Практическа граматика на съвременния български език

Научни интереси: морфология, фонетика и синтаксис на съвременния български език и  проблеми на езиковата култура – правопис, правоговор и пунктуация

Ас. РАЛИЦА МАНОЛОВА

Сл. тел.: +359 32 261 231

E-mail: ralicam@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 341, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически корейски език; Съвременен корейски език (Фонетика); Съвременен корейски език (Морфология); Съвременен корейски език (Синтаксис); Съвременен корейски език (Лексикология); Превод (Корейски език); УТПП на корейския език; Странознание на Корея

Научни интереси: теория и практика на превода, паремиология, лингвокултурология

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА

Проф. д.ф.н. ИВАН КУЦАРОВ

Проф. д.ф.н. Ив. Куцаров е създател и първи ръководител на Катедрата по български език, с основен принос за нейното формиране, кадрови състав, научно израстване и научноизследователска ориентация.

Работи в Пловдивския университет от създаването на специалността Българска филология до кончината си през 2019 г.

Способен и всеотдаен администратор, той е основател и на Филологическия факултет на Пловдивския университет, инициатор и радетел на специалността „Славянска филология“, водеща фигура, която с далновидност и безспорна дарба на ръководител почти четиридесет години работи за изграждането и авторитета на поверения му факултет.

От 1984 до 2002 г. Ив. Куцаров е ръководител на Катедрата по български език в Пловдивския университет, бил е декан на Филолого-педагогическия факултет, заместник-декан и многогодишен декан на Филологическия факултет, заместник-ректор по учебната дейност, а от 2003 до 2011 г. два пъти е избиран от Общото събрание на Пловдивския университет за ректор на висшето училище.

Проф. д.ф.н. Ив. Куцаров е национално и международно признат и високо ценен учен – бил е член на Комисията по граматичен анализ към Международния комитет на славистите; дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК, член на Президиума на ВАК, член на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА.

Преподавал е дисциплините Увод в славистиката и История на славянската филология; Сравнителна граматика на славянските езици; Граматика и Морфология на съвременния български език, Съвременен български език. Ив. Куцаров е чел лекции по Сравнителна граматика и Увод в славянската филология в Софийския университет и във Великотърновския университет. Бил е лектор във филиалите на Пловдивския университет в Кърджали и в Бургас (сега факултет в Университета “Проф. д-р Асен Златаров”). Инициатор е за разкриването на филологическите специалности и е първият декан на Филологическия факултет към Бургаския свободен университет.

Цялостното научно творчество на Ив. Куцаров обхваща три семантични кръга. Първият е свързан с историята на славянската филология и спецификата на българския език в славянското езиково семейство. Вторият – с историята на българската граматика. Третият кръг научни изследвания е посветен приоритетно на българската глаголна морфология. Световно признат автор, негови трудове са публикувани във Франция, Чехия, Словакия, Полша, Русия, Украйна. Най-известните и приносни сред тях са: Увод в славянската филология. Езиковедска славистика (1981),Преизказването в българския език (1984), Очерк по функционално-семантична граматика на СБЕ (1985), Проблеми на българската морфология (1993), Едно екзотично наклонение на българския глагол (1994), Лекции по българска морфология (1997), Славяните и славянската филология (2002), Етюды по славистике (2003), Теоретична граматика на българския език. Морфология (2007), Актуална морфология (2011), Световните форуми на славянската филология (2015) и др. Съчиненията му са многократно цитирани у нас и в чужбина.

Проф. д.ф.н. Ив. Куцаров е научен ръководител на десетки студенти и докторанти. Търсен е като консултант и рецензент от учени българисти и слависти от цял свят.