Доц. д-р ХАРУН БЕКИР – ръководител на Катедрата

Сл. тел.: +359 32 261 802

E-mail: h_bekir@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 331, Ректорат, III етаж

Приемно време: вторник, 10:00 – 12:00, 331. с.з. (Турска библиотека, Нова сграда)

Дисциплини, които преподавателят води: Съвременен турски език (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис); Методика на обучението по турски език; Турска литература; Практически турски език

Научни интереси: фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, фразеология на съвременния турски език, турска диалектология, сравнително езикознание, социолингвистика, езикова политика, преподаване на турски език в чуждоезикова среда и сред малцинствените общности.   

Членство в научни организации: Чуждестранен член-кореспондент на Турско езиково дружество (Türk Dil Kurumu)

Проф. д.ф.н. ХРИСТИНА ТОНЧЕВА-ТОДОРОВА

Сл. тел.: +359 32 261 224

E-mail: hrtoncheva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 329, Ректорат, III етаж

Приемно време: понеделник, 13.00 – 16.00, 329. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Старобългарски език, Църковнославянски език, Историческа граматика на българския език, Българска диалектология, Българска средновековна епиграфика

Ръководител на програма в ОКС „магистър“ Медиевистика и културна история (учебен план), КХ

Научни интереси: палеославистика, славянски евхологични ръкописи, запазени от Х-ХIX век, глаголически и епиграфски паметници, църковнославянско литургическо наследство

Член на съюза на учените в България, участник в множество български и международни научни проекти, автор на над 100 научни публикации в България и в чужбина.

Книги: Старобългарските Молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХIХ век). Пловдив, 2000 г.; Развой на старобългарските Чинопоследования за встъпване в монашество през Х – ХVІІІ век. Коментар и текстове. Пловдив, 2005 г.; Пространно житие на Св. Климент Охридски. Пловдивски (хаджи Василиев препис от 1875 г.). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”: Пловдив. 2007 г., 147 с. (В съавторство с Пеньо Пенев); Требникът на Вениамин Хилендарец от 1838 1839 г. Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”: Пловдив, 2014 г.; Диалектът на село Припек, Джебелско. Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”: Пловдив, 2016, 181 с. (в съавторство в Иван Г. Илиев); Старобългарският Чин на Свето Богоявление (Текстология и редакции). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”: Пловдив, 2017.

Чела е лекции в Масариковия университет в Бърно, Чехия, в университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, Унгария, в Университета в Загреб, Хърватия, в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, във филиалите на ПУ в Смолян и в Кърджали.

Доц. д-р АНИ КЕМАЛОВА – заместник-декан

Сл. тел.: +359 32 261 410

Мобилен: +359 888 96 65 13

E-mail: a_kemalova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 331, Ректорат, III етаж

Приемно време: вторник, 12.00 -13.30; сряда 12.00 – 13.30, 331. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Старобългарски език, Историческа граматика на българския език

Научни интереси: диахронна лексикология, старославянска юридическа терминология, диахронен синтаксис, електронни ресурси и иновативни практики в обучението по диахронна лингвистика

Създател е на Учебно помагало по старобългарски език, което е сертифицирано от Патентното ведомство на Република България като „Полезен модел“, защитен и регистриран с № 2630 от 06.07.2017 г. Това е първото учебно пособие от книжен тип, прилагано у нас в областта на хуманитаристиката, което получава признание за изобретение по смисъла на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

 Автор и притежател на учебен сайт от типа „Виртуална класна стая“. Сайтът функционира от 2008 г. и е добър пример за въвеждане на нестандартни практики в обучението на студентите, изучаващи историческа лингвистика.

Доц. д-р АНТОАНЕТА ДЖЕЛЬОВА

Сл. тел.: +359 32 261 236

E-mail: a_dzhelyova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 367, Ректорат, III етаж

Приемно време: понеделник, 16.30 – 19.00, 367. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Старобългарски език, Комуникация и комуникационна политика, Увод в общото езикознание

Научни интереси: историческа лингвистика, езикова типология, философия на езика, морфология, лингвистична синергетика, теория на библейския превод

Доц. д-р БОРЯН ЯНЕВзаместник-ректор

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369

Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Увод в общото езикознание, Общ теоретичен курс по лингвистика, Увод в балканистиката, История на лингвистиката, Съвременни лингвистични теории, Мултилингвизъм и езиково разнообразие в Европа, Лингвистични особености при усвояването на чужд език, Усвояване на знаковия характер на езика, Българска антропонимия, ИТ в ономастиката и др.

Научни интереси: Общо и сравнително езикознание, Семиотика и семасиология, Лингвокултурология и когнитивна лингвистика, Германско езикознание, Балканско езикознание, Лексикология, Ономастика

Доц. д-р СТАНКА КОЗАРОВА

Сл. тел.: +359 32 261 254

E-mail: stanka@uni- plovdiv.bg

Кабинет: 252, Ректорат, III етаж

Приемно време: сряда, 16.30 – 17.30, 252. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Увод в общото езикознание, Латински език, Старогръцки език

Научни интереси: диахронно езикознание, класически езици

Монография: Умалителните имена в латинския език, Пловдив, 2004.

Гл. ас. д-р ГАЛИНА БРУСЕВА

Сл. тел.: +359 32 261 254

E-mail: brusseva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 252, Ректорат, III етаж

Приемно време: сряда, 10.30 – 12.00, 252. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Увод в общото езикознание, Фонетика, морфология, лексикология и синтаксис на новогръцкия език, Странознание на Гърция, Практически новогръцки език, Преддипломна педагогическа практика, Стажантска практика по новогръцки език

Научни интереси: съпоставително езикознание (паралели между български и новогръцки език) в областта на морфологията, лексикологията; практически проблеми от областта на теорията на превода, лингвокултурологията и дидактиката

Членства: ленува в Международно дружество „Приятели на Казандзакис” и в Дружество на неоелинистите в България

Гл. ас. д-р МАРИЯНА КАРТАЛОВА

Сл. тел.: +359 32 261 410

E-mail: kartalova.m@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 331, Ректорат, III етаж

Приемно време: вторник, 10:30 – 12:00, 331. кабинет

Дисциплини, които преподавателят води: Увод в общото езикознание, Езикознание (Педагогически факултет), Теория на превода (за студенти с новогръцки език), Практически новогръцки език

Научни интереси: общо и сравнително езикознание, компаративна фразеология, лингвокултурология, когнитивна лингвистика, теория на превода.

Преп. ВЕЛИЧКА СИМОНОВА-ГРОЗДЕВА

Сл. тел.: +359 32 261 236

E-mail: v_simonova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 367, Ректорат, III етаж

Приемно време: четвъртък, 17.15 – 18.15, Гръцка библиотека, Нова сграда

Дисциплини, които преподавателят води: Практически новогръцки език; Методика на обучението по новогръцки език; Бизнес новогръцки език; Новогръцка литература и кино с модул по субтитриране; Хоспетиране (новогръцки език); Текуща педагогическа практика (новогръцки език); Практически немски език

Научни интереси: съпоставителна лингвистика (български, новогръцки, немски език), превод, художествен превод, преводознание, методиката на преподаване на новогръцкия език като чужд (иновативни методи)

Членства: Координационен комитет на Международното дружество „Приятели на Никос Казандзакис“ – Женева; Дружество на неоелинистите в България; Съюз на германистите в България;

Друго: заклет преводач към Дирекция КО на МВнР (немски и новогръцки); учредител на Кабинета на младия преводач неоелинист към Сектор „Новогръцки език“

Награди: Награда в категорията „Театрални изкуства за младежи“ на Международния конкурс „Никос Казандзакис“ за спектакъла „Одисей ─ диалози и монолози на завръщането в Итака“ (2018)

Преп. СЪБИНА ВЪЛЧАНОВА

Сл. тел.: +359 32 261 410

E-mail: s_valchanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 331, Ректорат, III етаж

Приемно време: сряда, 10.30 – 12.00, 331. каб.

Дисциплини, които преподавателят води: Старобългарски език; Историческа граматика на българския език; Комуникация и комуникационни политики; Бизнес комуникация

Научни интереси: история на българския език, ръкописно производство от 17. век, български диалекти, етимология, сравнителна лингвистика на славянските езици, теория на комуникацията

АНАСТАСИЯ КЕХАЙОВА

Филолог (секретар)

Сл. тел.: +359 32 261 258
E-mail: anastasia.kehayova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 238, Ректорат, II етаж