Доц. д-р ДИМИТРИНА ХАМЗЕ – ръководител на Катедрата

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: hamzed@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически полски език; Фонетика на съвременния полски език, Морфология на съвременния полски език, Синтаксис на съвременния полски език; Стилистика на съвременния полски език; Прагматика на съвременния полски език; История на Полша; Културни реалии на Полша; Национални символи на Полша; Теория на превода; Славянска фразеология; Интеркултурна комуникация; Философия на ценностите в славянския свят

Научни интереси: полски език, съпоставително езикознание, когнитивна лингвистика, семантика и лингвистична прагматика, фразеология и паремиология, теория и естетика на комичното, интеркултурна комуникация, философия на езика, философия на ценностите, културология и изкуствознание

Монографии/ Публикации: автор е на над 156 научни публикации в България и чужбина, на монографията Езикът на комичното. София: Издателска къща „Авлига”, 2016, с. 498; на книгата Гротеск как интеркультурная ценность. Beau Bassin:Lambert Academic Publishing, 2018. ISBN 978-613-9-83089-3. Под печат е поредната монография Културата на пола в пословиците (върху материал от полската и българската паремиология).

Участия в научни форуми: участник с научни доклади в над 103 научни форума в България и чужбина. В тези от тях, където се предлага възможност за участие с повече от един доклад, участва най-често с три доклада.

Награди: 46 награди към проект МАНВО (Международна академия за наука и висше образование: Великобритания – Украйна) (2013 – 2017 г.)

Членства: Международна академия за наука и висше образование (МАНВО); Национална федерация по научна аналитика (България); Съюз на българските художници (СБХ)

Проф. д.ф.н. ЖОРЖЕТА ЧОЛАКОВА

Сл. тел: +359 32 261 235

E-mail: tcholakova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 373, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на чешката литературамм; История на славянските литератури; Интерпретативни подходи към творби от славянските литератури; Природа, пространство, пейзаж (ИД); Славянска литературна класика (КИС)

Ръководител на програма в ОКС „магистър“: Културноисторическа славистика (учебен план), КХ

Научни интереси: литературоведска компаративистика, тематология, еволюция на идеите, поетика на пространството, философия и поетика на меланхолията, чешката поезия на XIX и XX век, художествени транскрипции на славянската идея, теория и практика на художествения превод

Монографии: Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Пловдив: Дом за книга и литература, 1998; Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Praha : Karolinum, 1999; Поетика на меланхолията. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2019.

Учебна литература: Parler le bulgare en voyage (en collaboration avec Marie-Barbara le Gonidec). Paris: Harrap, 2007; Български език за чужденци. Мултимедиен курс [френска версия]. Пловдив: Летера, 2007.

Доц. д-р ГИНКА БАКЪРДЖИЕВА

Сл. тел.: +359 32 261 217

E-mail: ginbak@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Морфология на съвременния чешки език; Лексикология на съвременния чешки език; Увод в славянската ономастика; Теория на превода; Културни реалии на Чехия; Практически чешки език; Български език за чужденци

Научни интереси: славянско езикознание (морфология, лексикология, ономастика, анализ на дискурса), транслатология, методика на чуждоезиковото обучение

Монографии: Вариативност на диалогичния дискурс. Пловдив: Летера, 2019, 176 с. ISBN 978-619-179-105-7; Особености на проприалната номинация. Пловдив: Летера, 2020, 260 с. ISBN 978-619-179-110-1. Съавтор е на мултимедийния курс Български език за чужденци, отличен с Европейски езиков знак (Пловдив: Летера, 2007).

Награди: награда „Пловдив“ за художествен превод (2009, 2019); сребърен плакет на Философския факултет на Карловия университет за значим творчески и педагогически принос в развиването на чешко-българските отношения в областта на културата и художествения превод (2016).

Доц. д-р ДАРИНА ДОНЧЕВА

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: doncheva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Доц. д-р ЛИЛИЯ ИВАНОВА

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: lilia.ivanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Сравнителна граматика на славянските езици; Увод в славянското езикознание; Историческа граматика на полския език; Практически полски език

Научни интереси: граматика на съвременния полски език, граматика на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, прагматика

Гл. ас. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: borissov@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език; Историческа лингвистика на чешкия език; Синтаксис на съвременния чешкия език; Стилистика на съвременния чешки език; Увод в социолингвистиката; Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда; Дидактическият тест в обучението по БЕЛ

Научни интереси: чешки език, историческа лингвистика, социолингвистика, съпоставително езикознание, методика на родноезиковото и чуждоезиковото обучение

Монографии/ Публикации: автор е на над 40 научни публикации в България и чужбина, на монографията Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. София: Издателство „Просвета“, 2012. и на учебници и учебни помагала по български език за V – XII клас

Членства: Комисия по социолингвистика към Международния комитет на славистите

Гл. ас. д-р ВЯРА НАЙДЕНОВА

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: najvy@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически сръбски език; Фонетика на съвременния сръбски и хърватски език; Морфология на съвременния сръбски и хърватски език; Лексикология и словообразуване на съвременния сръбски и хърватски език; Синтаксис на съвременния сръбски и хърватски език; Историческа лингвистика на сръбския и хърватския език; Прагматика на съвременния сръбски и хърватски език; Стилистика на съвременния сръбски и хърватски език; Функционална стилистика в славянски контекст; Славянска митология

Научни интереси: съпоставително славянско езикознание; стилистика; лексикология; фразеология; езикови контакти; теория и практика на превода (в съпоставителен план).

Монографии/ публикации: автор на над 50 научни публикации в България и чужбина, на монографията VIVA LA COMEDIA!!! (Поетиката на Нушич), 356 стр., Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2017. ISBN 978-619-202-285-3, съавтор на Помагало по сърбохърватски език, ред. Д. Дончева – текстове, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2002 г.  ISBN 954-423-266-4.

Гл. ас. д-р КАТЕРИНА ТОМОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: katerinatomova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Фонетика на съвременния чешки език; Прагматика на съвременния чешки език; Практически чешки език; Славянски фолклор; Увод в славянската семиотика

Научни интереси: когнитивна лингвистика,етнолингвистика, лингвокултурологични концепти в славянските езици, езикова иконичност и др.

Монографии/ Публикации: автор на над 50 научни публикации в България и чужбина, на монографията Типология на междуметието в българския и чешкия език – митове и реалност (УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, ISBN 978-619-202-581-6. 263 с.), съавтор на Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази (УИ „П. Хилендарски“, 2019 г., ISBN 978-619-202-526-7, 251 с.) и учебни помагала.

Гл. ас. д-р ТАНЯ ЯНКОВА

Сл. тел.: +359 32 261 217

E-mail: yankovatanya@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на славянските литератури; Чешка литература; Поетика на късия разказ в славянски контекст; Психоанализа и литература в славянски контекст; Стратегии на четене (в славянски контекст), Културни реалии на Чехия; Културна антропология на славяните

Научни интереси: Проблеми на славянските литератури, повествователни модели, архетипни структури в текста, специфики на романтизма и реализма

Монографии: Повествователни практики в разказите на Ян Неруда. Изд. „Пловдивски университет“, Пловдив, 2010.

Ас. д-р ЕВЕЛИНА ГРОЗДАНОВА

Сл. тел.: +359 32 261 274

E-mail: egrozdan@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически хърватски език

Научни интереси:

Преп. ГЕРГАНА ИВАНОВА

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: g_t_ivanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Преп. ДАРКА ХЕРБЕЗ

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: darka@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически сръбски език

Научни интереси: Методика на преподаването на сръбски език като чужд

Хон. ас. д-р ПЕТЯ КЛИНКОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: pklinkova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език, Културна антропология на славяните, Национални символи на Чехия

Научни интереси:

Хон. ас. СВЕТЛА ДЖЕРМАНОВИЧ

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: djermanovic.pu@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически сръбски език, Сравнителна граматика на славянските езици

Научни интереси:

Хон. ас. НИНА ТОДОРОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: @uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език

Научни интереси: граматика на съвременния чешки език

Хон. ас. ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail:cvetomirastoyanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език

Научни интереси: граматика и лексика на съвременния чешки език, родноезиково и чуждоезиково обучение, методика на преподаването на съвременен чешки език като чужд език, методика на обучението в начален етап на образование

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

Филолог (секретар)

Сл. тел.: +359 32 261 238

E-mail: dima-slav@abv.bg

Кабинет: 369, Ректорат, III етаж (вторник и четвъртък)