Проф. д.ф.н. ЖОРЖЕТА ЧОЛАКОВА – ръководител на Катедрата

Сл. тел: +359 32 261 235

E-mail: tcholakova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 373, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на чешката литература, История на славянските литератури

Научни интереси:

Доц. д-р ГИНКА БАКЪРДЖИЕВА

Сл. тел.: +359 32 261 217

E-mail: ginbak@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Доц. д-р ДАРИНА ДОНЧЕВА

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: doncheva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Гл. ас. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: borissov@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Гл. ас. д-р ВЯРА НАЙДЕНОВА

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: najvy@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Гл. ас. д-р ДИМИТРИНА ХАМЗЕ

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: hamzed@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Гл. ас. д-р КАТЕРИНА ТОМОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: katerinatomova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Фонетика на съвременния български език, Прагматика на съвременния чешки език, Практически чешки език, Славянски фолклор, Увод в славянската семиотика

Научни интереси: когнитивна лингвистика,етнолингвистика, лингвокултурологични концепти в славянските езици, езикова иконичност и др.

Монографии/ Публикации: автор на над 50 научни публикации в България и чужбина, на монографията Типология на междуметието в българския и чешкия език – митове и реалност (УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, ISBN 978-619-202-581-6. 263 с.), съавтор на Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази (УИ „П. Хилендарски“, 2019 г., ISBN 978-619-202-526-7, 251 с.) и учебни помагала.

Гл. ас. д-р ЛИЛИЯ ИВАНОВА

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: lilia.ivanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: сравнителна граматика на славянските езици, увод в славянското езикознание, историческа граматика на полския език, практически полски език

Научни интереси: граматика на съвременния полски език, граматика на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, прагматика

Гл. ас. д-р ТАНЯ ЯНКОВА

Сл. тел.: +359 32 261 217

E-mail: yankovatanya@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: История на славянските литератури, Чешка литература, Поетика на късия разказ в славянски контекст, Психоанализа и литература в славянски контекст, Стратегии на четене (в славянски контекст), Културни реалии на Чехия

Научни интереси: Проблеми на славянските литератури, повествователни модели, архетипни структури в текста, специфики на романтизма и реализма;

Монографии: Повествователни практики в разказите на Ян Неруда. Изд. „Пловдивски университет“, Пловдив, 2010.

Ас. д-р ЕВЕЛИНА ГРОЗДАНОВА

Сл. тел.: +359 32 261 274

E-mail: egrozdan@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Ас. ГЕРГАНА ИВАНОВА

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: g_t_ivanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

Ас. ДАРКА ХЕРБЕЗ

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: darka@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически сръбски език

Научни интереси: Методика на преподаването на сръбски език като чужд

Хон. ас. д-р ПЕТЯ КЛИНКОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail: pklinkova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език, Културна антропология на славяните, Национални символи на Чехия

Научни интереси:

Хон. ас. СВЕТЛА ДЖЕРМАНОВИЧ

Сл. тел: +359 32 261 274

E-mail: djermanovic.pu@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 244, Ректорат, II етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически сръбски език, Сравнителна граматика на славянските езици

Научни интереси:

Хон. ас. ЦВЕТЕЛИНА ПОЮКЛИЕВА

Сл. тел: +359 32 261 228

E-mail: tsvetelina.gp@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 345, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически полски език

Научни интереси: граматика на съвременния полски език, сравнителна граматика на славянските езици

Награди: втора награда за художествен превод на проза от полски на български език през 2013 г., ПУ „Паисий Хилендарски“

Хон. ас. ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА

Сл. тел: +359 32 261 217

E-mail:cvetomirastoyanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 343, Ректорат, III етаж

Дисциплини, които преподавателят води: Практически чешки език

Научни интереси: чуждоезиково обучение, граматика на съвременния български език