Идентифицирането и управленето на риска са процеси в рамките на системата за вътрешен контрол.

1. Стратегия за управление на риска

1.1. Стратегия за управление на риска в ПУ „П. Хилендарски”

2. Процедури за управление на риска

2.1. Управление на риска

2.2. Формуляр за идентифициране и оценка на риска на ниво структура/звено

2.3. Комплексна оценка на риска

Филологическият факултет ежегодно изпълнява мероприятия по идентифициране и анализиране на риска, както и предприемане на мерки по управлението му.

Идентифициране и оценка на риска на ниво ФФ (оперативен документ за 2022 г. с ограничен достъп)