Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение.

Органите за управление на факултета са: