Здравейте, скъпи колеги!

Както знаете, във ФФ вече действа актуализиран Регламент за разработване и защита на дипломна работа, утвърден от ФС на ФФ с решение в Протокол №237/6.06.2022 г.

Съгласно т. 14 от Глава ІІ на споменатия документ всички студенти, желаещи да се явят през настоящата сесия на защита на свои дипломни проекти, трябва да предоставят на членовете на утвърдените от Ректора на ПУ специализирани комисии и на определените рецензенти  текстовете на своите дипломни работи, както и анотационна карта по образец в PDF формат чрез оторизиран достъп до дигитален ресурс. 

Достъпът се получава чрез изпращане на заявка от студентския акаунт на кандидата до електронна поща flf009@uni-plovdiv.bg

Моля научните ръководители на студенти, защитаващи през настоящата сесия, да напомнят на дипломантите си тези условия за допускане до защита, както и да им предоставят своевременно електронната поща (споменатата вече flf009@uni-plovdiv.bg), чрез която ще получат достъп и инструкции за качване на текстовете. Това се налага, за да спазим условията за конфиденциалност. Чрез заявката за достъп всеки студент ще може само да качи своите документи (дипломна работа и анотационна карта), но не и да вижда работите на останалите, които ще защитават пред същата комисия. 

В писмото, с което иска достъп, студентът трябва да напише своите три имена, факултетен номер, специалност, научен ръководител и тема на ДР. Така текстът ще бъде насочен към съответната изпитна комисия.

Използвам случая да напомня и на рецензентите, че трябва да изготвят своите становища чрез попълване на въведената и утвърдена от ФС на ФФ Рецензентска карта (.pdf) // Рецензентска карта (.docx). Практическото осъществяване на новите условия е обсъдено и предложено от представители на двете ресорни комисии във ФФ (Комисията по учебна дейност и планове и КАПККО).