Важно!


Програми за държавен изпит

Български език и литература (Примерен вариант – практическа част по български език)

Английски език

Испански език – за специалности Български език и испански език, Приложна лингвистика с испански език като първи чужд език, История и испански език и Гражданско образование, философия и испански език

Испански език (като втори чужд език) – за специалности Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнесадминистрация, Приложна лингвистика

Испански език – ОКС Магистър

Италиански език – за специалност Български език и италиански език

Италиански език (като втори чужд език) – за специалност Приложна лингвистика

Немски език – за специалности Български език и немски език, История и чужд език и Гражданско образование, философия и чужд език

Немски език – за специалност Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език)

Немски език (като втори чужд език) – за специалности Приложна лингвистика, Лингвистика с бизнесадминистрация, Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг

Немски език – за чуждестранни студенти

Немски език – ОКС Магистър

Новогръцки език – за специалност Български език и новогръцки език

Новогръцки език – за специалност Балканистика

Руски език и литература – за специалност Български език и руски език

Руски език и литература – за специалност Руска филология

Руски език и литература – за специалност Руски език и западен език

Руски език и литература – руски език като втори чужд език за специалности Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с бизнесадминистрация

Руски език и литература – руски език като втори чужд език за специалност Приложна лингвистика

Славянски език (чешки / полски / сръбски) – за специалност Славистика

Турски език и литература – за специалност Български език и турски език

Френски език – за специалности Френска филология, Български език и френски език, Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език)

Френски език (като втори чужд език) – за специалностите Приложна лингвистика, Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнесадминистрация

История – за специалност Български език и история

Културно наследство – за специалност Английски език и културно наследство

Философия и гражданско образование – за специалности Български език и гражданско образование, Гражданско образование и чужд език