Мандатен отчет 2020-2023 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КААС 2021-2022 (Приет от ФС с Решение 7 в Протокол № 238/11.07.22)

Атестирането на академичния състав е неизменна част от дейностите в рамките на цялостната система за управление на качеството. Регулярните процедури се провеждат съгласно законовата уредба на РБ, както и съобразно институционалните и факултетни регламенти и правилници.

Във Филологическия факултет на Пловдивския университет е избрана и утвърдена Комисия по атестиране със следния състав:

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ФФ

ЗА МАНДАТ 2023-2025 г.

Председател: доц. д-р Ани Кемалова

Членове:  1. доц. д-р Иван Чолаков

                    2. доц. д-р Гергина Кръстева

                    3. доц. д-р Теофана Гайдарова

                    4. доц. д-р Димитрина Костадинова-Хамзе

                    5. гл. ас. д-р Боряна Тенчева

                    6. гл. ас. д-р Людмила Минкова

                    7. гл. ас. д-р Божидара Бонева-Каменова

Съставът на КААС е избран с Решение на ФС, №248/10.07.2023 г.

ЗА МАНДАТ 2021-2023 Г.

Председател: доц. д-р Ани Кемалова

Членове:  1. доц. д-р Витана Костадинова

                    2. доц. д-р Гергина Кръстева

                    3. доц. д-р Теофана Гайдарова

                    4. гл. ас. д-р Боряна Тенчева

                    5. гл. ас. д-р Димитрина Костадинова-Хамзе

                    6. гл. ас. д-р Иван Чолаков

                    7. гл. ас. д-р Людмила Минкова

Съставът на КААС е избран с Решение на ФС, №227/26.04.2021 г. и назначен със Заповед № Р33-1676/14.05.2021 г.

КЪМ ДОКУМЕНТИ НА КОМИСИЯТА