Факултетът споделя мнението на Пражката мрежа на деканите на хуманитарни факултети, че работата на полето на хуманитаристиката се разбира като „акт на творчество и умения, насочени към разбиране на света и човешката природа„, затова образованието в областта на хуманитаристиката има стратегическо значение, то има „незаменима, безценна и изключителна роля“ за обществото, въпреки че през последните години сме свидетели на „постепенна и систематична политика към образование и научни изследвания, изцяло подчинена на икономическа основа„.

В основната си мисия ние се стремим:

  • Да отстояваме със съвременни средства значимия факт, че българският език, книжовност и култура имат многовековно присъствие върху карта на Европа и света и са основен елемент на идентичността.
  • Да изграждаме връзки между старите и новите представи за мястото и ролята на езиците, литературите и културите за запазване на хуманитарната идея като основна платформа за споделяне на идентичности в глобализиращия се съвременен свят.

Стратегически документи на Факултета

Стратегия за развитие на образователната програма на ФФ 2019-2023 – Документът е приет с  Решение 26 на ФС от Протокол № 216 / 27.01.2020 г.

Мандатна програма – доц. д.ф.н. К. Куцаров

Програма за развитие 2015-2019

Програма за развитие 2011-2015

Програма за развитие 2007-2011