Правилници и регламенти на Филологическия факултет

Правилник за организиране на учебния процес във ФФ

Правила за организиране на учебния процес във ФФ – изпитни сесии

Правилник за атестиране на академичния състав на Филологическия факултет

Регламент за получаване на електронен пощенски адрес

Регламент за отработване на пропуснати часове със студентите от ФФ

Регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми във ФФ (В частта за дипломни работи в сила до края на учебната 2021-2022 година)

Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на ФФ

Регламент за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ във ФФ

Регламент за реакция при неетични прояви във Филологическия факултет

Регламент за използване  на информационно-техническите средства в учебния процес на ФФ

Регламент на Филологическия факултет относно конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ + Вътрешен протокол на ФФ при конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“

Регламент за участие на студентите и докторантите в научноизследователксата дейност на Филологическия факултет
Изтегляне

Институционални правилници и регламенти

Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт
Изтегляне

Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Правила за дейността на университетския омбудсман в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Правилник за организацията и дейността на Университетската комисия по оценяване и акредитация
Изтегляне

Правилник за дейността на Комисията по академична етика

Правилник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за  отпускане на стипендии

Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Важни решения на АС, свързани с развитието на академичния състав в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Изтегляне

Система за осигуряване и оценка на качеството
Изтегляне

Други вътрешни правилници на ПУ

Други документи за ПУ

Закони, наредби, постановления

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България (в сила за всички докторанти зачислени по този закон до 04.05.2018 г.)

Закон за развитие на академичния състав на Република България (в сила от 05.05.2018 г.)

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за научните степени и научните звания (отм. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.

Постановление № 125 от 24 юни 2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Процедури и срокове за административно обслужване на студенти

 1. Записване на студенти за обучение

А) Новоприети студенти
Б) Преместване между специалности/форми на обучение на Университета
В) Преместване от/в друго висше училище
Г) Записване на действащ студент за обучение по нова специалност
Д) Записване на студенти в по-горен курс с издържани изпити
Е) Записване на студенти в по-горен курс с неиздържани изпити
Ж) Записване за обучение по индивидуален план (при сливане на две учебни години и др.)

2. Плащания

А) Такси за обучение
Б) Такси за дейности, свързани с учебния процес

3. Издаване (вкл. получаване) на документи

А) Уверение
Б) Академична справка
В) Диплома
Г) Дубликат на диплома
Д) Европейско дипломно приложение
Е) Удостоверение и служебна бележка
Ж) Легализиране на учебни програми и планове
З) Признаване на висше образование, придобито в чуждестранно ВУ
И) Признаване на периоди на обучение в чуждестранно ВУ

4. Уреждане/промяна на студентско положение

А) Прекъсване на обучение
Б) Напускане по собствено желание
В) Отписване
Г) Отстраняване
Д) Възстановяване на студентски права

5. Изпитни процедури

А) Приравняване/признаване на оценки от изпит (по учебен план на друга специалност или друго ВУ)
Б) Приравнителен изпит

6. Изпълнение на студентски задължения по учебен план

А) Избираеми и факултативни дисциплини
Б) Дипломиране

7. Вътрешни учебни процедури

А) График на учебен процес (Академичен календар)
Б) Разпис на учебни занятия
В) График на изпитна сесия