Правилник за организиране на учебния процес във ФФ

Правила за организиране на учебния процес във ФФ – изпитни сесии

Регламент за отработване на пропуснати часове със студентите от ФФ

Регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми във ФФ (В частта за дипломни работи в сила до края на учебната 2021-2022 година)

Регламент за разработване и защита на дипломни работи

Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на ФФ

Регламент за използване  на информационно-техническите средства в учебния процес на ФФ

Европейска квалификационна рамка

Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот

НАРЕДБА № 21 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Ръководство на потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)