доц. д-р ЗЛАТОРОСА НАЙДЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА-БЕЛАФАНТЕ – ръководител на катедрата

телефон: 032 261 233

имейл: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Френска литература 19-20 в., Лингвистика на текста, Творческо-критически методи в преподаването на литература, Текстовият анализ в ЧЕО, Жанрове и тематология, Италианска литература, Автентичният документ в ЧЕО (италиански език), Хоспитиране, Текуща практика, Стажантска практика.

Научни интереси: френска литература, текстуална лингвистика, наратология, дидактика на чуждоезичната литература.

Членство: СБУ.

проф. д.ф.н. ИВАН ВЪЛЧЕВ КЪНЧЕВ

телефон: 032 261 233

имейл: 

кабинет: 222, Ректорат

доц. д-р МАЛИНА ДИМИТРОВА ДИЧЕВА

телефон: 032 261 233

имейл: maldim@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Морфология на съвременния френски език (СФЕ), Синтаксис на СФЕ, Странознание на Франция, Практически френски език (езиков и културологичен анализ на актуални аудио-визуални документи; разговор).

Научни интереси: граматика на СФЕ, устна реч и комуникация.

доц. д-р РУСИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

телефон: 032 261 233

имейл: rousni@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Информационни технологии в хуманитаристиката, Опарационни системи, Машинен превод, Лингвистични информационни ресурси, Фонетика.

Научни интереси: компютърна лингвистика и програмиране, фонология и експериментална фонетика.

доц. д-р ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА НЕНКОВА

телефон: 032 261 233

имейл: v_nenkova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически испански език, Морфосинтаксис на СИЕ, Теория на превода, Испанска литература II част, Испаноамериканска литература, Културология, Превод, Бизнес испански.

Научни интереси: фразеология, превод.

Членство: СБУ, международното дружество „Приятели на Казандзакис“. Награда за най-добре представен доклад на Международната конференция на младите учени – Пловдив, 13-16.06.2013 (докладът е представен съвместно с Незабравка Ненкова). Публикации: Fraseología contrastiva español-búlgaro: problemas de traducción, Plovdiv: Editorial Universitaria “Paisiy Hilendarski”, 2014, ISBN 978-954-423-990-9; La manipulación creativa de las unidades fraseológicas en el lenguaje literario, periodístico y publicitario, Plovdiv: Editorial Universitaria “Paisiy Hilendarski”, 2016, ISBN 978-619-202-113-9.

доц. д-р МАЯ НИКОЛОВА ТИМЕНОВА-КОЕН

телефон: 032 261 233

имейл: mtimenovakoen@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Френска литература, Швейцарска франкофонска литература, Социолингвистика, Практически френски език, Основи на превода.

Научни интереси: свидетелските разкази и утвърждаването на идентичността, интроспекция и среща на другостта в литературата на пътешествията, културният и лингвистичен метисаж във френската и франкофонската швейцарска литератури, интроспекция и познание на аз-а в творбите на френските писатели – философи.

Членство: АКСЛИТ (Академичен кръг по сравнително литературознание), AILC – ICLA (Association Internationale de Littérature comparée), „Българско общество за проучване на 18 век“, АМОПА – Асоциация на членовете на френските Академични палми. Представител за България на AIAM (Amitiés internationales André Malraux) и офицер на Ордена на френските Академични палми.

гл. ас. д-р РАЙНА ВАСИЛЕВА ТАНЧЕВА

телефон: 032 261 233

имейл: r_tancheva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Морфология на съвременния испански език, Синтаксис на съвременния испански език, Словообразувателни модели в съвременния испански език, Прагматика на съвременния испански език, Методи на специализираното чуждоезиково обучение, Теория и практика на дидактическите тестове, Специализиран превод, Практикум по превод, Основи на превода, Практически испански език.

Научни интереси: морфосинтаксис, словообразуване, контрастивна лингвистика.

Членство: СБУ. Заклет преводач от/на испански език към Консулски отдел на МВнР на Република България. Съавтор на Помагало по превод. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015 (в съавторство с Веселка Ненкова).​ Грамота за най-добро представяне на доклад на Петата международна конференция на младите учени – Пловдив, 2013 г.

гл. ас. д-р БОРЯНА ТЕНЧЕВА ТЕНЧЕВА

телефон: 032 261 233 и 032 261 726/817

имейл: btencheva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат и 419, 420, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Увод в германистиката, Фонетика на СНЕ, Стилистика на СНЕ, ИД1/ФД1 Правопис на немския език, Странознание на Германия (немскоговорящите страни), Лексикология на СРЕ (упражнения), Практически немски език.

Научни интереси: съвременен немски език; съвременен руски език; лексикология, фразеология и лексикография на СНЕ и СРЕ; контрастивна лингвистика и лингвокултурология; стилистика на СНЕ и СРЕ; лингвистика на текста; теория на превода; социолингвистика, фонетика и др.

Членство: Съюза на германистите в България, Съюза на германистите в Германия, Дружество на преподавателите по немски език в България, Дружество на русистите в България. Отличия: Биография, включена в енциклопедичното издание „100 млади български учени“; Яламова, Н. 100 млади български учени. Велико Търново: Веритас, 2012, с. 119-120, 190.

гл. ас. д-р РАДОСЛАВА ИЛИЕВА МИНКОВА

телефон: 032 261 233

имейл: r_minkova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Немска литература, Практически немски език, Превод, Основи на социолингвистиката, Лингвистика на текста, Творческо-дидактически методи при преподаването на литература.

Научни интереси: Немскоезична литература, сравнително литературознание, компаративистика, дидактика на немски език и литература, чуждоезиково обучение, лингвистика.

Членство: СБУ. Zur Problematik des Fremdseins in Thomas Bernhards und Christoph Heins Erzählwerken. Eine vergleichende Untersuchung. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2002.

гл. ас. д-р ДЖЕСИКА СИАБОТАРУ ДЕ МАНЕВ

телефон: 032 261 233

имейл: demanev@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически испански език, Испаноамериканска култура, Правопис на СИЕ, Корективна граматика на СИЕ.

Научни интереси: испаноамериканската  култура, сефарадската култура и език.

гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

телефон: 032 261 233/817

имейл: stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат и 420, Нова сграда

Преподавани дисциплини: Съвременен немски език – морфология, синтаксис; Методика на обучението по немски език; Контрастивна лингвистика.

Научни интереси: Езикознание (немски език), контрастивна лингвистика, чуждоезиково обучение, прагматика, интеркултурна комуникация.

Членство: Съюза на германистите в България, IATI (International Academy for Translation and Interpreting)

ас. ИВАНКА ТАНЕВА ТАНЕВА-ИВАНОВА

телефон: 032 261 233

имейл: itaneva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически немски език, Бизнес немски, Превод, Лексикология.

Научни интереси: Лексикология, лексикография, терминознание, превод, сравнително езикознание, нидерландистика.

Членство: Съюз на германистите в България.

гл. ас. д-р РОБЕРТО АДИНОЛФИ

телефон: 032 261 233

имейл: roberto@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически италиански език, Синтаксис  на съвременния италиански език, Морфология на съвременния италиански език, Лексикология, Факултативна дисциплина Език и култура, Факултативна дисциплина: употреба на глаголните времена, Превод, Факултативна дисциплина: практикум по превод.

Научни интереси: Съпоставителна култорология, литература, история.

Членство: ACLA (American Comparative Literature Association).

ас. ДЕЯН ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

телефон: 032 261 233

имейл:

кабинет: 222, Ректорат

преп. ЮЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

телефон: 032 261 233

имейл: yu_hristova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически италиански език , Фонетика на СИтЕ, Стилистика на СИтЕ.

Научни интереси: Лексикални и стилистични проблеми в практическия превод  на италиански език, фонетични проблеми в историческото развитие на италианския език.

Автор на тестове по италиански език ,  езиковедски консултант към АМТИ  по фонетични проблеми  на италианския език в музикално- песенното изкуство.

преп. МАРИЯ АТАНАСОВА НАНЕВА

телефон: 032 261 233

имейл: maria_naneva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически испански език, правопис, превод.

Научни интереси: превод на художествена литература.

преп. АЛЕКСАНДЕР ПЕРДОМО РОДРИГЕС

телефон: 032 261 233

имейл: rodriguez@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически испански език, морфология и лексикология.

Научни интереси: морфология и лексикология .

гост-преп. ТОБИАС ФОК

телефон: 032 261 233

имейл: tobias.fock@uni-plovdiv.bg

кабинет: 222, Ректорат

Преподавани дисциплини: Практически немски език, странознание .

Научни интереси: Социология, лингвистика, филми, философия.