Проф. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА – ръководител на Катедрата

Сл. тел. +359 32 261 417

E-mail: cherneva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 5, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Ръководител на програма в ОКС „магистър“: Методика на преподаването на руски език (учебен план), КХ

Научни интереси:

Доц. д.ф.н. НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ

Сл. тел. +359 32 261 419

E-mail: neychev@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 5, Ректрат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води: Руска литература на ХIХ век; Гогол, Чехов, Достоевски – рецепции и интерпретации (ИД)

Научни интереси: В областта на идейната поетология на руската класическа литература: проблеми на руския литературен месианизъм (Пушкин, Лермонтов, Гогол, Тургенев, Достоевски, Толстой, Чехов). Квантовата литературна херменевтика и проблемът за разбирането на литературната творба.

Награди: Два пъти е носител на Наградата за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели (2002, 2009), на Наградата за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки „Золотая муза“ (2003), както и Награда от Третий Дальневосточный региональный конкурс изданий высших учебных заведений „Университетская книга – 2011“ г. Владивосток, (раздел „Литературознание“)

Членства: Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ); Дружество на русистите в България; Дружеството на пловдивските писатели

Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА

Сл. тел. +359 32 261 451

E-mail: a_tosheva@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 1, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води: Историческа граматика на руския език, История на руския книжовен език, Християнската култура и руският език – избираема дисциплина, Практически руски език – граматика, Функционално-комуникативна граматика на руския език (практически аспект) – избираема дисциплина, Руски език в сферата на туризма; Проблеми на сравнително-историческото езикознание – в магистърска програма „Актуална русистика“, История на българската култура – в магистърската програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

Ръководител на програма в ОКС „магистър“: Актуална русистика (езиковедски и литературоведски профил) (учебен план), КХ

Научни интереси: сравнително-историческото езикознание, историческа граматика на руския и българския език, история на руския и българския книжовен език, църковнославянски език, история на българската и руската християнска култура, лингвокултурология, лексикография, лексикология.

Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА

Сл. тел.: +359 32 261 483

Е-mail: m_kuzova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 3, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води: Ангажирана е в аспектите от езиковото обучение на бакалаври и магистри от различни специалности на Филологическия факултет. Води задължителни и избираеми лекционни курсове – по съвременен руски език (синтаксис), съпоставителна руско-българска граматика, езикова експресия

Ръководител на програма в ОКС „магистър“: Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на руски език/английски език/немски език/френски език/испански език/италиански език/китайски език/турски език) (учебен план), КХ

Научни интереси: Съпоставителна лингвистика, съпоставителен синтаксис, разговорен синтаксис, стилистика, лингвокултурология, лексикология, проблеми на превода

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА

Сл. тел: +359 32 261 455

E-mail: j.chakarova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 6, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Бакалавърски програми: Съвременен руски език (Морфология), Превод на художествен текст – междуезикови и интеркултурни предизвикателства (ИД), Теория на превода  / Увод в теорията на превода, Съвременен руски език (Фонетика и лексикология), Превод на безеквивалентна лексика (ИД), Бизнес комуникация, Загадките на руската фразеология (идиоматика и менталност) (ИД), Съвременният руски език в контекста на културата (ИД), Езикова картина на света (ИД)

Магистърски програми: Когнитивна лингвистика, Увод в когнитивната лингвистика, Съпоставителна руско-българска лингвистика (Морфология), Теория и методология на превода, Приложни аспекти на преводната теория (ИД), Когнитивна лингвистика и езикова картина на света (ИД), Езиковият модел на света (ИД)

Ръководител на програма в ОКС „магистър“:

Превод за европейските институции (с два чужди езика) (учебен план), КХ

Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език) (учебен план), КХ

Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика) (учебен план), КХ

Практикуми: Английски език за специални цели (в сферата на туризма), Практикум по превод, практикум по руски език

Семинарни занятия: Съвременен руски език (Морфология), Теория на превода / Увод в теорията на превода, Съвременен руски език (Стилистика), Съвременен руски език (Фонетика и лексикология)

Практически занятия: практически руски език; английски език за специални цели (в сферата на туризма); английски език – всички нива в Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на ПУ; български език като чужд (за преводачи към Европейската комисия, изучаващи български; за чужди студенти в ПУ по програма „Еразъм“, на летни езикови школи и др.)

Научни интереси: Когнитивна лингвистика, лингвоконцептология, лингвокултурология, теория и практика на превода, лингвистика на текста и дискурса, морфология, съпоставително езикознание

Награди: European Language Label (2020) за проекта VOCAL in Need – като член на международния екип на проекта и координатор на българския екип (с подкрепата на ирландската национална агенция Léargas, която отговаря за управлението на Erasmus+ в Ирландия); Номинация за наградата „Million Writers Award“ (2009) на онлайн списанието Forge за преведения от български на английски разказ „Sarah and the Enchanted Forest“ („Сара и омагьосаната гора“, автор Мария Павлова)

Членство в научни организации: Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ); Съюз на учените в България; Дружество на русистите в България

Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ

Сл. тел.: +359 32 261 483

E-mail: e.tilev@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 3, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Лекционни курсове: Морфология на съвременния руски език (в бакалавърски и магистърски програми), Актуални тенденции в морфологията на съвременния руски език, Контрастивна лингвистика, Граматика на руския разговорен език (в магистърски програми)

Семинарни занятия: Морфология на съвременния руски език

Практически занятия: практически руски език за русисти, руски език за филолози

Научни интереси: философия на езика, съпоставително езикознание, история на лингвистиката, морфология на съвременния руски език, обща морфология

Награди: Национален приз „Студент на годината“ в областта на хуманитарните науки за 2009 и 2010 г.

Членства: Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), Дружество на русистите в България, Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“

Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА

Сл. тел. +359 32 261 483

E-mail: ludmin@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 3, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води: Съвременен руски език (I част – Фонетика); Методика на обучението по руски език; Хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика; Иновационни технологии в обучението по руски език; Писмена култура; Практически курса на обучение по руски език (различни аспекти)

Научни интереси: съпоставително езикознание, методика на преподаването на чужд език, проблеми на превода.

Членства: Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ); Дружеството на русистите в България

Друго: преводач на художествена, езотерична литература и на телевизионни сериали със субтитриране

Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА

Сл. тел.: +359 32 261 453

E-mail: m_stoykova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 4, Ректкорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси: съпоставително езикознание, лексикология, стилистика, комуникативна лингвистика, социолингвистика, лингвокултурология, проблеми на превода ( теория и практика)

Членства: МАПРЯЛ, Дружество на русистите в България, Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура (БНМПРЕК)

Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА

Сл. тел.: +359 32 261 451

E-mail: n_hristova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 1, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Бакалавърски програми: Увод в теория на превода за русисти и италианисти; Странознание на Италия; Междуезикова асиметрия; Текст, смисъл, превод; Функционална граматика; Бизнес кореспонденция на италиански език; Делово общуване на руски език; Многозначност и превод; Специализиран превод за ЕС; Упражнения по лексика, превод, граматика, стилистика.

Магистърски програми: Специализиран превод

Научни интереси: теория и практика на превода, съпоставителна стилистика на романските и славянските езици, сравнително езикознание

Друго: Преводач на художествена проза, публицистика и научно-популярна литература за български издателства, както и преводи на поезия научни трудове за списания и сайтове.

Ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА

Сл. тел.: +359 32 261

E-mail: elimilanova@uni-plovdiv.bg

Кабинет:

Дисциплини, които преподавателят води: Методика на преподаване по китайски език и литература; Съвременен китайски език (фонетика и лексикология); Културни реалии на Китай; Бизнес лексика на съвременния китайски език; Превод и делово общуване (китайски език); Практически китайски език

Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА

Сл. тел. +359 32 261 419

E-mail: vladislavaiv@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 5, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води: История на руската литература на 19. век, Съвременен руски език (фразеология), Практически руски език

Научни интереси:

Членства: Дружество на русистите в България

Ас. ИН УАН ( )

Тел.: +359 876257266

E-mail: 569923519@qq.com

Дисциплини, които преподавателят води: Практически китайски език; Съвременен китайски език; История на йероглификата

Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВА

Сл. тел: +359 32 261 453

E-mail: mkutsarova@uni-plovdiv.bg

Кабинет: 4, Ректорат, южен двор

Дисциплини, които преподавателят води:

Научни интереси:

РАДА ЧОБАНОВА – секретар на Катедрата

Сл. тел: +359 32 261 451

E-mail: rada@uni-plovdiv.bg

Каб. 1, Ректорат, южен двор