Решение на ПКПНСД към НАОА

Доклад на ЕГ, в изпълнение на решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 18/24.09.2020 г.)