КЪМ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА КОМИСИЯТА

Състав на КАПККО, актуализиран с Решение на ФС от Протокол № 243 / 26.01.2023 г.

Регламент за прилагане на системата за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението (Протокол на КАПККО № 7/20.10.2022, Утвърден от ФС с Протокол № 240/28.10.2022 г.)

КАПККО – 2023 г. Работна програма