Система за управление на качеството

Комисията по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучение към Филологическия факултет работи по изграждане и реализиране на система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение във Филологическия факултет на ПУ ,,Паисий Хилендарски“.