Филологическият факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием за учебната 2022/2023 година по следните магистърски програми:  

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работещите студенти да посещават редовно учебните занятия.

По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър.

В програмите „Актуална българистика“, „Актуална русистика“, „Медиевистика и културна история“, „Културноисторическа славистика“, „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“ и „Методика на преподаването на руски език“ има утвърден от МС брой места за обучение и по държавна поръчка. Обучението на студентите, записани в магистърски специалности по държавна поръчка в професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по…, е без такса (безплатно)! Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение с държавно субсидиране полагат конкурсен изпит и се класират до попълване на определения брой места.


  • „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по български език и литература 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“;  конкурсен  изпит (за кандидатстващите по държавна поръчка) 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавни изпити (защита на дипломна работа или писмен държавен изпит)

ТАКСИ: държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА платено обучение – 2012,00 лв. (по 1006,00 лв. на семестър)

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалностите „Българска филология“, „Български език и история“, „Български език и гражданско образование“, „Български език и чужд език“, „Български език и география“ с придобита професионална квалификация „учител по български език и литература“.

Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение по държавна поръчка се явяват на конкурсен изпит (събеседване) и се класират до попълване на определения брой места.

Магистърската програма осигурява съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионална компетентност на участниците. Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, теоретиколитературни и историколитературни дисциплини. По този начин генералните идеи в съвременната хуманитаристика стават основа за качествени образователни промени. За това ще съдейства и представянето на обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.

Програмата дава възможност за комбинация на избираеми дисциплини с основни задължителни дисциплини за постигане на профилиране и повишаване на конкурентоспособността.

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на български език и литература в средните училища. Отделят се време и място за осмисляне на психологически проблеми на обучението по български език и литература, за работата на учителя за развитие на творческите възможности на учениците. Обогатяват се компeтентностите на обучаваните в приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението по български език и литература.

Завършилите магистърската програма ще придобият следните компетентности: способности за ефективна дидактическа комуникация (мотивиране на учениците за учебен труд, създаване на позитивна интерактивна среда в класната стая и др.); способности да прилагат наученото в практиката; способности за критическо мислене; способности за рефлексия; способности за прилагане на мултимедийни продукти и средства за повишаване на интереса към обучението по български език и литература.

Завършилите магистърската програма се насочват към продължаващо обучение в докторантските програми в страната и чужбина. Получават възможност за реализация в професионална среда, която изисква по-високи критерии за методическа подготвеност по български език и литература.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 325, ет. 3 – Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032 261 332.

Административен координатор: Татяна Динкова, кабинет 325, тел. 032 261 332, tpetkova@uni-plovdiv.bg

Ръководител на програмата е доц. д-р Фани Бойкова, email: faniboykova@uni-plovdiv.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“

ще се приемат от 1.08.2022 г. до 17.10.2022 г.

От  1.08.2022 г. до 16.09.2022 г. документите ще се приемат САМО електронно 

на имейл адрес: tpetkova@uni-plovdiv.bg

задължително с копие до: faniboykova@uni-plovdiv.bg

от 17.09.2022 г. до 14.10.2022 г. можете да подавате документи и при административния координатор Татяна Динкова, кабинет 325, Ректорат, след уговорка по имейл tpetkova@uni-plovdiv.bg  или на тел. 032 261 332

Необходими документи за кандидатстване

(прилагат се в прикачени файлове към писмото):

1. заявление по образец (връзка за изтегляне)

2. бордеро за платена такса за кандидатстване

В имейла запишете за коя магистърска програма кандидатствате. 

Кандидатстудентската такса в размер на 30 лв. може да се заплати във всеки клон на Уникредит Булбанк, както и в клонове на други банки в Пловдив и страната:

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

Като основание за превод запишете:  Кандидатстудентска такса за МП СТОБЕЛ – Филологически факултет.

Към началото на страницата |>


  • „Методика на обучението по български език и литература“  (за неспециалисти)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по български език и литература 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна и задочна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

  • диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ 
  • събеседване

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавни изпити (защита на дипломна работа или писмен държавен изпит; интегриран практико-приложен изпит по български език и литература)

ТАКСИ:

– редовна форма на обучение: 4024,00 лв. (по 1006,00 лв. на семестър)

– задочна форма на обучение: 1888,00 лв. (по 472,00 лв. на семестър)

Магистърската програма е предназначена за придобили бакалавърска или магистърска степен без квалификация „учител по български език и литература“.

Балообразуващи оценки: среден успех от следването; успех от държавните изпити; събеседване.

Магистърската програма изгражда базисни знания по български език и литература в контекста на националната идентичност и значимостта на българската култура в епохата на глобализация. Конкретното проявление на тази цел се свързва с: даването на декларативни и процедурни знания за актуално значими иновационни по характер проблеми на образованието по български език и литература в средните училища; задоволяването на професионалните интереси на обучаваните; развиването и усъвършенстването на техните професионални практически умения.

Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на български език и литература в средните училища. Акцентира се върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци; на видеоуроци; на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“) и на развитието на техните педагогически изследователски умения. Отделя се време и място за осмислянето на психологическите проблеми на обучението по български език и литература, за работата на учителя за развитие на творческите възможности на учениците.

Целта на настоящата програма е да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионална компетентност на участниците.

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието като учители, а също и като експерти в системата на Министерството на образованието и науката, като работещи в неправителствени организации.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 325, ет. 3, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, тел.: 032 261 332.

Административен координатор: Татяна Динкова, кабинет 325, тел. 032 261 332, tpetkova@uni-plovdiv.bg

Ръководител на програмата е доц. д-р Фани Бойкова, e-mail: faniboykova@uni-plovdiv.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„Методика на обучението по български език и литература“ (за неспециалисти)

ще се приемат от 1.08.2022 г. до 17.10.2022 г.

От  1.08.2022 г. до 16.09.2022 г. документите ще се приемат САМО електронно 

на имейл адрес: tpetkova@uni-plovdiv.bg

задължително с копие до: faniboykova@uni-plovdiv.bg

от 17.09.2022 г. до 14.10.2022 г. можете да подавате документи и при административния координатор Татяна Динкова, кабинет 325, Ректорат, след уговорка по имейл tpetkova@uni-plovdiv.bg  или на тел. 032 261 332

Необходими документи за кандидатстване

(прилагат се в прикачени файлове към писмото):

1. заявление по образец (връзка за изтегляне)

2. бордеро за платена такса за кандидатстване

В имейла запишете за коя магистърска програма кандидатствате. 

Кандидатстудентската такса в размер на 30 лв. може да се заплати във всеки клон на Уникредит Булбанк, както и в клонове на други банки в Пловдив и страната:

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

Като основание за превод запишете:  Кандидатстудентска такса за МП МОБЕЛ – Филологически факултет.

Към началото на страницата |>