• Нормативна база

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав

Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския университет

Наукометрични показатели за 2. Хуманитарни науки

Изисквания на ФФ за езици при изготвяне на рецензии и становища

Регламент за провеждане на конкурс за главен асистент

Регламент за прием на докторанти

Информационна карта – научноизследователски университет

Стратегическа иновационна програма – научни изследвания и иновации

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации