Процедурите по атестиране на академичния състав на ФФ се провеждат по утвърден годишен график, обвързан с уведомителни писма на ОУЧР на ПУ, и съгласно разпоредбите на чл. 57 от ЗВО и чл. 106 ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, както и Правилниците за ААС на ПУ и ФФ. Материалите по атестиране, необходими за провеждане на процедурите, включват: 1. Атестационен лист по образец, 2. Отчет на атестираното лице и приложени доказателства по видовете дейности, 3. Становище на катедрения ръководител, 4. Препис-извлечение на протокол от КС за обсъждане на т. 2 и 3. Подробно указание за етапите на атестационните процедури, както и бланка на атестационен лист, са поместени по-долу. Във виртуалното дисково пространство на КААС са създадени папки с регламентирани права за всяка катедра. В тях катедрените секретари и ръководители поместват атестационните материали за атестираните лица. Това значително облекчава процедурите и дава своевременен достъп на членовете на КААС до документацията, с която трябва да се запознаят, за да вземат своето решение.

Всички материали по атестиране и придружаващите ги административни документи, включени в годишните процедури на КААС при ФФ, се съхраняват в архива на Комисията. Поради наличието на лични данни, както и на информация с чувствителен характер, архивът не е публичен, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Оторизиран достъп на контролиращи и одитиращи органи се предоставя чрез мотивирана заявка тук.

Кратко указание за предаване на материалите