Акредитирани специалности по ПН 2.1. „Филология“:

ОКС „Бакалавър“ / ОКС „Магистър“

Мерки по препоръка на ПКХНИ 2015-2016

Критериална система по ПН – НАОА