Университетската комисия за вътрешен одит е сформирана от сертифицирани одитори. Според работния график, който се утвърждава от АС на ПУ, Филологическият факултет бива проверяван от минимум тричленен одиторски състав веднъж годишно. Чрез трима представители в КВО Факултетът участва в одитните процедури за проверка на други факултети на ПУ.

Процедури по ВО на Филологическия факултет

Доказателства и материали за ВО на ФФ – 2022 г. (споделен диск с ограничен достъп)